Estatutos

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN
“TESOUROS DE GALICIA”
TITULO I

DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E AMBITO

Artigo 1.- Denominación
A Asociación “Tesouros de Galicia”, constitúese con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, ao amparo do artigo 22 da Constitución Española, da Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora do Dereito de Asociación, normas complementarias e polos presentes Estatutos.

Artigo 2.- Duración
A Asociación carecerá de ánimo de lucro e terá unha duración indefinida

Artigo 3.- Ámbito xeográfico
A Asociación desenvolverá as súas actividades en Galicia, aínda que se reserva poder estender a súa actuación a outros territorios cando sexa necesario para a consecución dos fins sociais.
Así mesmo, a Asociación proponse realizar programas de cooperación e desenvolvemento noutros países dentro e fóra da Unión Europea

Artigo 4.- Domicilio social
Tesouros de Galicia establece o seu domicilio social en A Coruña, rúaPayo Gómez nº 16, 4ºA, CP: 15004, sen que o traslado do mesmo, acordado por Asemblea Xeral e dentro do ámbito de actuación da Asociación, supoña a alteración dos presentes Estatutos.

Mediante acordo da Xunta Directiva poderán ser creados locais sociais no territorio de actuación.

Artigo 5.- Obxecto e fins sociais
Tesouros de Galicia terá por obxecto promover, fomentar, protexer e soster o patrimonio cultural e natural de Galicia, como elementos básicos para unha xestión sostible.
Con carácter meramente enunciativo e non limitativo, recoñécense como fins de Tesouros de Galicia:

a) Promover, fomentar e soster iniciativas relacionadas coa recuperación do Patrimonio de Galicia, na súa vertente material ou inmaterial, dirixidas á posta en valor do Patrimonio como elemento dinamizadores do turismo e economía de Galicia.
b) Fomentar e soster iniciativas relacionadas coa defensa, recuperación e promoción da contorna natural e dos valores ambientais.
c) Promover iniciativas con entidades sensibilizadas coa herdanza patrimonial ou natural. De forma explícita, aquelas para a involucración e sensibilización do tecido empresarial na protección e promoción do patrimonio e contorna natural, así como no crecemento sostible. Igualmente, fomentar o coñecemento e comercialización de produtos emblemáticos de Galicia, mediante a asistencia técnica e acompañamento na comercialización destes produtos a través do estudo e control, así como da organización de actividades de valorización e promoción dos mesmos.
d) Promover o voluntariado e facilitar toda clase de estudos, ou programas de intercambio cultural en relación cos fins da Asociación, así como a promoción, creación, sostemento e auxilio de obras asistenciais, docentes ou de calquera outra índole para os seus beneficiarios.
e) O intercambio cultural internacional, xa sexa a través de actividades culturais, deportivas, educativas ou proxectos compartidos con entidades estranxeiras.
f) A promoción de valores: humanitarios e solidarios, de respecto á contorna, cultura e patrimonio. De forma explícita, a loita pola igualdade dos persoas de conformidade co artigo 14 da Constitución Española.
g) A colaboración na creación de entidades similares noutros territorios, así como o fomento de relacións con elas, a través da creación de redes estratéxicas con persoas, entidades e territorios con intereses converxentes.
h) A articulación de programas de cooperación e desenvolvemento con países comunitarios e con países extra-comunitarios.

Artigo 6.- Actividades
Para o cumprimento dos seus fins, Tesouros de Galicia desenvolverá calquera actividade que contribúa á consecución dos fins fundacionais, por se mesma ou coa axuda ou colaboración de entidades ou institucións públicas ou privadas

Artigo 7.- Interpretación Estatutos
A Xunta Directiva será o órgano competente para interpretar os preceptos contidos nos presentes Estatutos e cubrir as súas lagoas, sempre someténdose á normativa legal vixente en materia de Asociacións.
Os presentes Estatutos serán cumpridos mediante os acordos que válidamente adopten a Xunta Directiva.

TITULO II
GOBERNO E ADMINISTRACIÓN

CAPITULO I

ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

Artigo 8.- Órganos de goberno e representación da Asociación
Os órganos de goberno e representación de Tesouros de Galicia son, respectivamente a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

ASEMBLEA XERAL

Artigo 9.- Natureza
A máxima autoridade corresponde á Asemblea Xeral, órgano supremo da Asociación. Todos os membros poderán participar nas súas reunións e exercitar aqueles dereitos que lles son inherentes de acordo co especificado nos presentes Estatutos

Artigo 10.-Reunións
A Asemblea Xeral deberá reunirse:

a) Con carácter ordinario e obrigatorio unha vez ao ano, para a aprobación da memoria anual, contas e orzamento, así como para tratar outros asuntos que figuren na orde do día e proceder á renovación da Xunta Directiva cando corresponda.
b) Con carácter extraordinario sempre que a convoque o Presidente da Asociación por si ou por acordo maioritario da Xunta Directiva, ou a petición escrita dun número de socios non inferior ao 15%.

Artigo 11.- Convocatorias
As convocatorias das Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, faranse por escrito asinado polo Presidente, expresando; lugar, día e hora de reunión así como orde do día.
Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea en primeira convocatoria haberán de mediar polo menos sete días, podendo así mesmo facerse constar se procedese a data en que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra reunión puidese mediar un prazo inferior a unha hora.
Por razóns de urxencia, poderán reducirse os prazos no que respecta á convocatoria das Asembleas Xerais extraordinarias.

Articulo12.- Orde do día
Non poderá ser obxecto de discusión, nin de votación, ningunha cuestión que non estea previamente fixada na orde do día, salvo se todos os asociados presentes ou representados acordan a súa incorporación.

Artigo 13.- Quorum de validez de constitución e de adopción de acordos.
As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a elas, presentes ou representados, polo menos un terzo dos asociados con dereito a voto.
Os acordos tomaranse por maioría simple de votos das persoas presentes ou representadas, salvo nos supostos de modificación de estatutos, a disolución da asociación, disposición ou alleamento de bens ou remuneración dos membros da Xunta Directiva, nos que será necesaria unha maioría de 2/3 de votos das persoas presentes ou representadas, decidindo en caso de empate o voto de calidade do Presidente, ou de quen lle substitúa.

Artigo 14.- Votacións.
Cada membro poderá votar en nome propio e no de calquera outro que lle outorgue a súa representación, considerándose a efectos do quorum da Asemblea que o representado está presente.

Artigo 15.- Facultades da Asemblea Xeral Ordinaria
Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

a) Nomeamento da Xunta Directiva e os seus cargos, administradores e representantes así como os seus socios de honra.
b) Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva.
c) Examinar e aprobar os orzamentos anuais e as Contas.
d) Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da asociación.
e) Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias.
f) Acordo para constituír unha Federación de Asociacións ou integrarse nalgunha.
g) Expulsión de socios a proposta da Xunta Directiva.
h) Solicitude de declaración de utilidade pública.
i) Disposición e alleamento de bens.
j) Aprobar o Regulamento de Réxime Interno.
k) Remuneración, no seu caso, dos membros da Xunta Directiva.
l) Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea extraordinaria.

Artigo 16.- Facultades da Asemblea Xeral Extraordinaria
Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria a modificación de Estatutos e a disolución de Asociación Tesouros de Galicia, así como calquera outro asunto que pola súa urxencia ou transcendencia para a Asociación acorde o Presidente.

Artigo 17.- Actas da Asemblea Xeral
Do ocorrido nas Asembleas Xerais levantarase acta sucinta que, pasada ao libro correspondente será asinada polo Presidente e Secretario
Os acordos adoptados polas Asembleas Xerais acreditaranse mediante certificacións expedidas polo Secretario co VºBº do Presidente.

XUNTA DIRECTIVA

Artigo 18.- Natureza e composición
A Xunta Directiva é o órgano reitor da Asociación. Na súa actuación someterase ás directrices que lle sinale a Asemblea Xeral debendo cumprimentar os seus acordos e terá as facultades que se conceden nos presentes Estatutos e no Regulamento do Réxime Interior.

Artigo 19.- Composición.
A Xunta Directiva estará composta por un mínimo de 3 e un máximo de 7 membros, que ostentarán as representacións seguintes:

– Tres representantes dos socios fundadores.
– De dous ata catro representantes en total, dos socios de número e socios activos.

A Xunta Directiva celebrará as súas sesións sempre que as convoque o seu Presidente, por si ou a petición da maioría dos seus membros.

Artigo 20.- Membros
Integran a Xunta Directiva un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario e ata catro vogais, destes un ou dous poden ser nomeados Vicepresidentes.

Compete á Asemblea Xeral, o nomeamento do Presidente e dos membros da Xunta Directiva.

O mandato da Xunta Directiva será sempre por catro anos, contados a partir da toma de posesión, sendo reelegibles os membros saíntes.

En caso de vacante por renuncia ou dimisión, a Xunta Directiva pode completarse por si mesma, nomeando substituto con carácter provisional, que na seguinte Asemblea Xeral deberá ser confirmado nas súas funcións para poder continuar.

Artigo 21.- Retribución dos cargos
Os cargos desempeñaranse inicialmente de forma gratuíta, deixando a criterio da propia Xunta Directiva a posibilidade de establecer unha remuneración cando a necesidade de dedicación así o requira.

Artigo 22.- Procedementos para a elección e substitución de membros.
A elección dos membros da Xunta Directiva pola Asemblea Xeral realizarase mediante a presentación de candidaturas, ás que se lles permitirá a adecuada difusión, cunha antelación mínima de sete días á celebración da correspondente reunión.

En caso de ausencia ou enfermidade dalgún membro da Xunta Directiva, poderá ser suplido provisionalmente por outro dos compoñentes desta, previa designación por maioría dos seus membros, salvo no caso do Presidente que será substituído polo Vicepresidente, cando o haxa.

Artigo 23.- Renuncia e cesamento dos membros
Os membros da Xunta Directiva cesarán:

a) Polo transcurso do período do seu mandato, e non ser reelixidos.
b) Por renuncia expresa; por escrito e dirixida ao Presidente.
c) Por acordo da Asemblea Xeral.

Artigo 24.- Reunións e quorum de constitución e adopción de acordos
A Xunta Directiva reunirase previa convocatoria debendo mediar polo menos tres días entre esta e a súa celebración, cantas veces determíneo o seu Presidente e a petición do 15% dos seus membros.

Quedará constituída cando asista a metade máis un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser tomados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente será de calidade.

Artigo 25.- Delegación do voto
Cada membro da Xunta Directiva, poderá votar en nome propio e no de calquera outro que lle outorgue a súa representación, considerándose a efectos do quórum da Xunta que o representado/s están presentes.
Os socios que desexen delegar o seu voto noutro socio poden facelo por escrito, que deberá estar asinado polos socios delegante e delegado, debendo achegarse unha fotocopia do DNI do socio delegante. Esta documentación deberá ser presentada polo socio delegado ao comezo da Xunta Directiva.

A delegación do voto tamén se poderá facer efectiva remitindo esta delegación via e-mail á secretaría da Asociación, acompañada da seguinte documentación: fotocopia dos DNI do socio delegante e do delegado e documento de delegación asinado por ambos.

Artigo 26.- Facultades da Xunta Directiva
Son Facultades da Xunta Directiva:

a) Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos, sen prexuízo do disposto no artigo 10, apartado i).
b) Executar os acordos da Asemblea Xeral.
c) Elaborar e someter á aprobación da Asemblea Xeral dos Orzamentos Anuais e do Estado de Contas.
d) Elaborar o Regulamento de Réxime Interior.
e) Resolver sobre a admisión de novos asociados.
f) Nomear delegados para algunha determinada actividade de Tesouros de Galicia.
g) A reservas das facultades específicas da Asemblea Xeral, a Xunta Directiva dispón dos máis amplos poderes para actuar en nome da Asociación e realizar calquera operación relativa ao cumprimento dos seus fins.

Artigo 27.- O Presidente
O Presidente da Xunta Directiva é á súa vez Presidente da Asociación cuxa representación legal ostenta.

Corresponde ao Presidente convocar e presidir as reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva. É Presidente nato de todas as comisións e de cantas actividades realícense no seo da Asociación, podendo delegar a presidencia das mesmas. Velará polo cumprimento dos fins da Asociación e dos acordos que dimanen das súas xuntas. En caso de empate en calquera votación o seu voto terá carácter decisorio.

O Vicepresidente e o Secretario da Xunta Directiva serán, así mesmo, Vicepresidente e Secretario da Asociación e da Asemblea Xeral.

O Presidente terá as seguintes atribucións: Representar legalmente a Tesouros de Galicia, ante toda clase de organismos públicos ou privados; convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, dirixir as deliberacións dunha e outra; ordenar pagos e autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencia; adoptar calquera medida urxente que a boa marcha de Tesouros de Galicia aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta inmediata á Xunta directiva.

Artigo 28.- O Vicepresidente
O Vicepresidente ou vicepresidentes, se existisen, substituirán ao Presidente en ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outro motivo, e terá as mesmas atribucións que el.

Artigo 29.- O Secretario
O Secretario terá ao seu cargo a dirección dos traballos puramente administrativos de Tesouros de Galicia, expedirá certificacións, levará os ficheiros e custodiará a documentación da entidade, remitindo no seu caso, as comunicacións á Administración, cos requisitos pertinentes.

Artigo 30.- Os vogais
Os Vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva e así como as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta encoméndelles.

Artigo 31.- Presidentes Honorarios
Tesouros de Galicia, por acordo da súa Xunta Directiva, poderá outorgar a condición de Presidente Honorario da Asociación a aquela persoa que a través do seu traballo, dedicación e servizo impulse de xeito destacado a consecución dos fins sociais.

O Presidente Honorario, terá dereito de asistencia e voz nas reunións da Xunta Directiva, e presidirá, por delegación expresa do Presidente da Asociación, os actos sociais da mesma.

O presidente honorario pola súa condición meramente honorífica, estará exento de toda clase de obrigacións.

Artigo 32.- Comisións
A Xunta Directiva, poderá así mesmo crear as comisións ou órganos de traballo, que considere necesarios para o correcto desenvolvemento dos obxectivos, accións e intereses da Asociación

TITULO III

DOS SOCIOS

Artigo 33.- Requisitos para asociarse
Poderán pertencer a TESOUROS DE GALICIA acodes físicas ou xurídicas, sexa cal for o seu lugar de nacemento ou domicilio, que desexen colaborar no cumprimento efectivo dos seus fins.

No caso de persoas físicas, deberán ser maiores de idade e con capacidade de obrar, que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación. Así mesmo poderán formar parte de Tesouros de Galicia menores de idade, maiores de 14 anos, co consentimento expreso das persoas que deban suplir a súa capacidade.

Artigo 34.- Área xuvenil
Poderase desenvolver unha sección xuvenil, que contará con órganos de decisión propios cuxos acordos, no caso de que deban producir efectos ante terceiros, deberán ser aprobados previamente polos órganos competentes da Asociación.

Artigo 35.- Clases de Socios
Dentro de Tesouros de Galicia, existirán as seguintes clases de socios;

a) Socios Fundadores, que serán aqueles que participen no acto de constitución da asociación. Os socios fundadores terán dereito de voz e voto en todas as asembleas e reunións sociais, e a facultade de elixir e ser elixidos para desempeñar cargos directivos.

b) Socios de número, que serán aquelas persoas xurídicas incorporadas como talles á Asociación posteriormente á súa constitución, pola Xunta Directiva. Os socios de número terán dereito de voz e voto en todas as asembleas e reunións sociais, e a facultade de elixir e ser elixidos para desempeñar cargos directivos.

c) Socios activos que serán aquelas persoas físicas incorporadas como talles á Asociación posteriormente á súa constitución, pola Xunta Directiva. Os socios de número terán dereito de voz e voto en todas as asembleas e reunións sociais, e a facultade de elixir e ser elixidos para desempeñar cargos directivos.

d) Socios colaboradores, que serán aquelas persoas físicas ou organizacións non lucrativas que ingresen como talles logo da constitución da Asociación, e cooperen para o cumprimento dos fins sociais. Os socios colaboradores terán dereitos de asistencia e voz en todas as Asembleas da Asociación.

e) Socios de Honra, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación e desenvolvemento da Asociación, fáganse acredores de tal distinción. O nomeamento dos socios de honra corresponde á Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva. Os socios de honra terán voz e voto na Asemblea Xeral.

f) Asociados Xuvenís: os menores de 18, xa formen ou non parte dunha sección Xuvenil. Non se comprometan a satisfacer ningunha cota económica anual.

Artigo 36.- Dereitos e Deberes dos socios.
Son dereitos dos membros, aparte dos específicos polo carácter da súa incorporación á Asociación:

a) Formular por escrito cantas suxestións estimen pertinentes en asuntos que afectan á Asociación, as cales serán estudadas pola Xunta directiva, dando traslado da resolución.

b) Beneficiarse de cantas actividades desenvólvanse no seo da Asociación, de conformidade cos fins da mesma.

Son deberes dos membros:
a) Axustarse ao disposto nos presentes Estatutos e na normativa vixente que afecte á Asociación. Acatar os Regulamentos de Réxime Interior e cantas normas dítense pola Xunta Directiva.

b) Satisfacer puntualmente as cotas de membro que lles corresponda.

Artigo 37.- Admisión de socios
Quen desexe pertencer á asociación solicitarano por escrito dirixido ao seu Presidente, quen dará conta do mesmo á Xunta Directiva.

Na solicitude de ingreso, que deberá ir avalada por un membro da Asociación, farase constar o interese en traballar e contribuír ao desenvolvemento dos obxectivos e fins da Asociación, así como o compromiso de cumprir as obrigacións que lles impoñan a lexislación vixente sobre asociacións, os estatutos e os acordos válidamente adoptados polos órganos de goberno da mesma.

Corresponde á Xunta Directiva, sen ulterior recurso, decidir sobre a admisión dos membros, tendo en conta se os candidatos reúnen ou non as condicións especificadas nos presentes Estatutos e no Regulamento Interior para cada clase de membros.

Artigo 38.- Causas de baixa na Condición de socios
Os socios causarán baixa por algunhas das causas seguintes:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta directiva.
b) Por incumprimento das súas obrigacións económicas ?no seu caso-, se deixase de satisfacer cotas periódicas.
c) A iniciativa da Xunta Directiva, por conduta incorrecta ou desleal con Tesouros de Galicia, por lesión dos fins da Asociación, desprestixiar á Asociación con feitos ou palabras que perturben gravemente os actos organizados pola mesma ou a normal conveniencia entre os asociados.

Nos supostos de sanción e separación dos asociados, informarase en todo caso ao afectado dos feitos que poidan dar lugar a tales medidas, e oiráselle previamente, debendo ser motivado o acordo que, en tal sentido, adóptese.

Artigo 39.- Obrigas
A baixa na asociación, non eximirá do cumprimento das obrigacións e compromisos de calquera natureza que o socio tivese pendente.

TÍTULO IV

REXIME ECONÓMICO

REXIME DE FINANCIAMENTO, CONTABILIDADE E DOCUMENTACIÓN

Artigo 40.- Recursos Económicos
A Asociación TESOUROS DE GALICIA, carece de patrimonio fundacional, e poderá adquirir bens e dereitos por calquera medio lícito que non desvirtúe o seu carácter non lucrativo.

Os recursos económicos previstos son os seguintes:

a) As cotas e achegas voluntarias dos membros,
b) As atribucións a título gratuíto por acto inter vivos ou mortis causa.
c) As subvencións de entidades públicas e asignacións por actividades consorciadas ou en colaboración coas mesmas,
d) As axudas ou colaboracións de empresas, para o desenvolvemento de proxectos concretos,
e) Os ingresos procedentes da realización de asesoramentos, estudos e investigacións;
f) Os beneficios que obteña ou poida obter no futuro pola edición e venda de publicacións da Asociación, impresas, sonoras, audiovisuais, ou dixitais.
g) Os beneficios que obteña ou poida obter no futuro por outros servizos ou actividades remunerados que preste ou poida prestar a Asociación en consonancia cos seus fins sociais,
h) Os produtos dos bens e dereitos que lle correspondan, incluídos os produtos dos seus bens patrimoniais, se os houbese.
i) Calquera outro recurso lícito.

Os ingresos da entidade aplicaranse necesariamente á consecución dos seus fins propios, sen que poida efectuarse repartición de beneficios, asignación de dividendos nin disposición de fondos da que poida derivarse lucro para os seus socios, sen prexuízo do disposto no artigo 6 dos presentes Estatutos.

Artigo 41.- Exercicio económico
O exercicio económico da Asociación coincidirá co ano natural, comezando o 1 de xaneiro e concluíndo o 31 de decembro.

O funcionamento económico da Asociación será obxecto dunha ordenada contabilidade que permita obter unha imaxe fiel do patrimonio, resultado, e da situación financeira da entidade así como das actividades realizadas. A contabilidade será levada a cabo conforme ás normas específicas que lle resulten de aplicación.

TITULO V

DISOLUCION

Artigo 42.- Acordo de disolución

TESOUROS DE GALICIA disolverase:

a) Por vontade dos asociados expresada mediante acordo da Asemblea Xeral.
b) Por imposibilidade de cumprir os fins previstos nos estatutos apreciada por acordo da Asemblea Xeral.
c) Por sentenza xudicial.

O acordo de disolución adoptarase pola Asemblea Xeral, convocada ao efecto, por maioría de 2/3 dos asociados.

No primeiro dos casos será necesario o acordo de polo menos as dúas terceiras partes dos membros presentes ou representados en Asemblea Xeral Extraordinaria. En tal caso designarase no seo da propia Asemblea, unha Comisión que determinará o saldo da Asociación.

Os bens sociais aplicaranse a cubrir o pasivo, se o houbera, destinándose o resto dos fondos a outra asociación de análogo carácter e ámbito de actuación que a presente.

Os liquidadores terán as funcións que establecen os apartados 3 e 4 do artigo 18 da lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.

DISPOSICION ADICIONAL

En todo canto non estea previsto nos seguintes Estatutos aplicarase a vixente Lei Orgánica Reguladora do Dereito de Asociación de 1/2002 de 22 de marzo e disposicións complementarias.

Doña Marta María Blanco Vispo, na súa calidade de secretaria da Asociación Tesouros de Galicia, fai constar que os presentes estatutos foron modificados en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 30 de Decembro de 2015, co obxecto de trasladar o domicilio social da Asociación.

En Mondariz, a 30 de Decembro de 2015.

Podes consultar o cambio de domicilio social aquí.


Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. ACEPTAR
Aviso de cookies